Valikko Home

Tietosuoja yrityksessä

Tältä sivustolta löydät tietoa Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:n tietosuojaperiaatteista ja –käytännöistä. Henkilötiedon ja muun tiedon asianmukainen suojaaminen kaikissa tilanteissa on yrityksen oikeus ja velvollisuus. Asian tärkeys näkyy kaikessa tekemisessämme, johon liittyvät tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet kuvataan hallituksen vahvistamassa tietoturvapolitiikassamme.

Yrityksen tietosuoja- ja tietoturvatyö perustuu riskien tunnistamiseen, arviointiin sekä toimenpiteisiin riskien pitämiseksi siedettävällä tasolla. Riskienhallinnan kokonaisuus kattaa yksityisyyden suojan sekä toimitiloihin ja teknisiin järjestelmiin liittyvät riskit. Sen tulosten perusteella toteutetaan hallinnolliset ja tekniset turvallisuustoimenpiteet.

Tietoturvallisuus ja tietosuoja, sekä niihin liittyvät yrityksen määrittelemät vaatimukset, huomioidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toiminnan, hankintojen ja teknisten järjestelmien suunnittelua.

Informointi

EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidylle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja millaisia oikeuksia hänellä on henkilötietoihinsa.

Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:ssä rekisteröityjen tietoja kerätään käyttötarkoituksen mukaan olemassa oleviin henkilörekistereihin. Rekistereissä olevia tietoja käytetään vain määriteltyyn toimintaan ja vain siinä laajuudessa kuin asian hoitaminen, työtehtävät ja vastuut edellyttävät. Rekisterinpitäjä huolehtii sekä oma-aloitteisesti että rekisteröidyn pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai tarpeettoman tiedon korjaamisesta, täydentämisestä tai poistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Lisäksi yritys toteuttaa informointivelvoitettaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietosuoja yrityksessä

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkistaa, oikaista tai täydentää, tai poistaa rekisteriin merkittyjä tietoja
  • rajoittaa ja vastustaa käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kun haluat käyttää oikeuksiasi tietyn rekisterin osalta, ota yhteyttä Tuula Hakkaraiseen (etunimi.sukunimi@verkkopalvelut.com tai 044 459 8615). Hän antaa ohjeet tietopyynnön tekemiseksi.

Yrityksen tietosuojavastaava Tuula Hakkarainen.

Yleisiä tietosuojaohjeita ja neuvoja saat Tietosuojavaltuutetun toimistosta osoitteesta www.tietosuoja.fi